ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวบรรจบ อินวกูล
ครู หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
กศ.ม หลักสูตรและการสอน
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสุจิตรา ดีชัยภูมิ
ครู
ชำนาญการ
ปริญญาตรี
ค.บ. วิทยาศาสตร์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวกมลวรรณ วิชาจารย์
ครู
-
ปริญญาตรี
ค.บ. วิทยาศาสตร์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวปิยะมาศ มีนารี
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
วศ.บ. วิทยาศาสตร์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายวาฬมัจฉ์ รินทะ
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ค.บ. วิทยาศาสตร์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวสุคลทิพย์ ถนอมชีพ
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ค.บ. วิทยาศาสตร์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายอนุวัฒน์ เทพวงค์
ครูผู้ช่วย
-
ปริญญาตรี
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายอภิสิทธิ์ แซงภูเขียว
ครูผู้ช่วย
-
ปริญญาตรี
วท.บ. เคมี
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายมนูญ จะเรียมพันธ์
ครูผู้ช่วย
-
ปริญญาตรี
ค.บ. วิทยาศาสตร์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวนิสา นามเดช
ครู (อัตราจ้าง)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาศาสตร์
044-874128