ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวศศิพร โปร่งหล่า
ครู หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาโท
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวอนงค์ สิงห์สนั่น
ครู
-
ปริญญาตรี
ค.บ. ภาษาไทย
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวอมรา กล่อมจอหอ
ครู
-
ปริญญาตรี
กศ.บ. ภาษาไทย
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายมารุจณ์ แก้วทับ
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
กศ.บ. ภาษาไทย
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวประภัสสร ศรีโยธา
ครู (พนักงานงานราชการ)
-
ปริญญาตรี
ค.บ. ภาษาไทย
044-874128