ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวธนพร จ่าบาล
ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ค.บ. สังคมศึกษา
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายวัชรินทร์ วันทา
ครู
ชำนาญการ
ปริญญาโท
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายวรปรัชญ์ ยินดี
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ศษ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวสุวนันท์ วิชาผา
ครูผู้ช่วย
-
ปริญญาตรี
ค.บ. สังคมศึกษา
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวพานทอง มนตรี
พนักงานราชการ
-
ปริญญาตรี
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
044-874128