ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายสมพร ปราบนอก
ครู พนักงานงานราชการ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ค.บ. พลศึกษา
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายดิศนนท์ อุเทนสุต
ครู (พนักงานงานราชการ)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ค.บ. พลศึกษา
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายสงกรานต์ อาบสุวรรณ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาโท
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายสรวิศ ศิริมนตรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
044-874128