ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวปริยากร ครูทำนา
ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่มีวิทยฐานะ
ศษ.บ วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายหาญณรงค์ ศรีระทัต
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
ศษ.ม บริหารการศึกษา
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายณัฑฐวัฒน์ คลาดโรค
ครู
ชำนาญการ
ปริญญาโท
กศ.ม. บริหารการศึกษา
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายวิทวัช คำหา
ครู
ไม่มีวิทยะฐานะ
ปริญญาตรี
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวเพลินพิศ ตึกโพธิ์
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
กศ.บ. คณิตศาสตร์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวชุติกาญจน์ วชิระฟูกุล
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ค.บ. คณิตศาสตร์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางนพมาศ ศรีระทัต
ครู (พนักงานงานราชการ)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ค.บ. คณิตศาสตร์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวอนัญญา จรรยา
ครู (อัตราจ้าง)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ค.บ. คณิตศาสตร์
044-874128