ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายสาธิต ศรีระทัต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายยุทธนา บุญพุฒ
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาโท
ศษ.ม.การบริหารฯ
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวอุทุมพร พลธรรม
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
วท.บ. สัตว์ศาสตร์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายบุญส่ง ผาสุขมูล
ครู (พนักงานงานราชการ)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายสิทธิศักดิ์ เกณพล
ครู (พนักงานงานราชการ)
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ค.บ. คอมพิวเตอร์
044-874128