ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวณัฏฐณิกานต์ ทองโคตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่มีวิทยฐานะ
ศศ.บ. อังกฤษธุรกิจ
ปริญญาตรี
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร วันทา
ครู
ชำนาญการ
ปริญญาโท
ศษ.ม บริหารการศึกษา
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายเทพพิทักษ์ มงคลสุคนธรัก
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวเสาวภา เกียรติชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวจริยา เรืองเรื่อ
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ปริญญาตรี
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
044-874128