ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษามหาบัณฑิต
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสมคิด วันดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
044-874128