ครูกลุ่มสาระศิลปะ

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางมาลินี อาบสุวรรณ์
ครู หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
ชำนาญการ
ปริญญาโท
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวชญาพัฏฐ์ วรภรไพศาล
ครูผู้ช่วย
-
ปริญญาตรี
ศศ.บ.นาฏศิลป์
044-874128
     
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วิทยะฐานะ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
นายชัชชัย มุ่งปั่นกลาง
ครูผู้ช่วย
-
ปริญญาตรี
ค.บ. ดนตรี
044-874128